ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Σε όλα τα Συστήματα Διαχείρισης έχει προβλεφτεί η ανάγκη της Εσωτερικής αυτοαξιολόγησης της λειτουργίας τους. Στα πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης με κάποια πρότυπα (πχ ISO, OHSAS, ΕΛΟΤ κλπ) η διαδικασία αυτή ονομάζεται Εσωτερική Επιθεώρηση.

H Εσωτερική Επιθεώρηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και να υποστηρίζεται από την επιχείρηση ως μία από τις πιο σημαντικότερες διαδικασίες διαχείρισης για βελτίωση, ώστε μέσω των ευρημάτων να αναγνωριστούν οι αδυναμίες του Συστήματος και να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές και βελτιωτικές κινήσεις.

Επιθεωρήσεις ενός συστήματος γίνονται είτε με άτυπο είτε με τυπικό τρόπο.

 

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αναβάθμιση - Επικαιροποίηση Συστημάτων

Οι Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ενός πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης με κάποιο πρότυπο, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες διαχείρισης για βελτίωση. Αυτό συμβαίνει γιατί μέσω των ευρημάτων της Εσωτερικής Επιθεώρησης μπορούν να αναγνωριστούν οι αδυναμίες του Συστήματος και να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές και βελτιωτικές κινήσεις.

Τις περισσότερες φορές οι απαραίτητες διορθωτικές και βελτιωτικές κινήσεις πουπρέπει να γίνουν απαιτούν την Αναβάθμιση ή Επικαιροποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εκπαίδευση Προσωπικού

Τον σημαντικότερο ρόλο στην δραστηριότητα μιας επιχείρησης έχει το Προσωπικό της. Το Προσωπικό, τις περισσότερες φορές, απαρτίζεται από έμπειρα και καλά εκπαιδευμένα στελέχη που διαθέτουν ικανές γνώσης για την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης καθώς και από Βοηθητικό Προσωπικό που δεν έχει επαρκή γνώση και εμπειρία αναφορικά με την παρακολούθηση του Σ.Δ.Π.    

Σε ότι αφορά την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης, η έλλειψη επαρκών γνώσεων και εμπειριών του Προσωπικού για τις λειτουργίες και ιδιαιτερότητες αναφορικά με την εφαρμογή του Προτύπου, προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του από την Επιχείρηση αλλά και σύγχυση αναφορικά με έννοιες, ορολογίες και πρακτικές.

 

Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Υποστήριξη Συστημάτων

Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ένα πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης με κάποιο πρότυπο (πχ ISO, OHSAS, ΕΛΟΤ κλπ) πολλές φορές απευθύνονται σε έναν Εξωτερικό Σύμβουλο όπως η MarTe Consulting, προκειμένου να υλοποιήσουν τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμόζουν. 

Η παρουσία του Εξωτερικού Συμβούλου με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτει, εγγυάται την ακριβή υλοποίηση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο καθώς και την αντικειμενική αξιολόγηση της εφαρμογής του. Επιπρόσθετα, το προσωπικό της επιχείρησης μπορεί να εγκλιματίζεται σταδιακά με τις απαιτήσεις του προτύπου και να εκμεταλλεύεται την παρουσία του Εξωτερικού Συμβούλου για την επίλυση αποριών.

Διαβάστε Περισσότερα
Copyright © 2013- by MarTe CONSULTING - All rights reserved